تَنهایِ بی قَرار...

تَنهایِ بی قَرار...

هوای دل ابری
کمی تا قسمتی پاییزی ...

خانوم ر...

آخرین نظرات
نویسندگان

آشنای بیگانه ام 

در این دنیای وارونه ...

بدون حرف ...

بدون رنگ ...

بدور از احساس خوشبختی ....

همانند پروانه ی گیر افتاده درون شیشه بدنبال راه نجات ...